ผ้าคลุมเตียง / Bed Cover

ขนาด 3.5ฟุต, 60 นิ้ว (เตี่ยงเดี่ยว) / Size 3.5 feet, 60 Inches (Single bed)

ขนาด 5-6ฟุต, 80 นิ้ว (เตี่ยงควีน,คิง) / Size 5-6 feet, 80 Inches (Queen,King)